Етични стандарти

Наличието и спазването на Етичните правила и Европейски стандарти говори ясно и директно, че медиацията е професионална дейност, която подобрява средата и качеството на живот на хората и бизнеса. Тя е конкретна, прагматична и гради нова култура на избор и решения по най-важните нужди в семейството, училището, офиса и обществото.

Работата на медиаторите от ЦМА е изцяло в синхрон с тези правила и стандарти. При констатиране на противоречия, молим, дайте ни знак чрез формата за контакт

I. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора (приети от Министъра на Правосъдието на РБ със заповед № ЛС-04-364 от 17.06.2005 г., издадена на основание §1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за медиацията)

I.    Цел и обхват

 1.      Настоящите Процедурни и етични правила имат за цел да служат като основни правила в практическата дейност на медиатора, с които той е длъжен да се съобразява. Основавайки се на тези правила медиаторът работи за утвърждаване на общественото доверие в медиацията като процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове.

 2.      В своята дейност медиаторът се ръководи от принципите на поверителност, неутралност и безпристрастност, както и доброволност и равнопоставеност на страните в процедурата по медиация.

  II.  Процедурни правила за поведение на медиатора

 1.   Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора или по предложение на съда или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

 2.   Процедурата по медиация може да се осъществи от един или повече медиатори, посочени или одобрени от страните.

 3.   Медиацията протича в рамките на една или повече сесии. Сесиите по медиация, след съгласуване с всяка от страните, се насрочват в удобно за тях време.

 4.   В процедурата по медиация страните участват лично, а чрез представител, включително адвокат – само ако случаят го позволява или налага и ако другата страна не възразява срещу това.

 5.   При необходимост от специални знания и със съгласието на страните в процедурата могат да участват и специалисти, които подписват декларация за спазване на принципите на процедурата по медиация.

 6.   В началото на първата сесия медиаторът представя на страните същността на процедурата, своята роля и ролята на участниците в нея, както и правилата за провеждането й.

 7.   След като се убеди, че страните са разбрали спецификата и последиците от медиацията, медиаторът изисква тяхното свободно и доброволно изразено писмено или устно съгласие за участие в нея.

 8.   По време на процедурата медиаторът създава благоприятна обстановка за свободно общуване на спорещите, основаващо се на взаимно зачитане на интересите им. Той подпомага страните да изяснят същността на спора си, да уточнят взаимноприемливи варианти за разрешаването му и сами да достигнат до споразумението, което ги удовлетворява.

 9. Медиаторът може да провежда отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата.

 10. Страните могат да се оттеглят от медиацията по всяко време, без да посочват основанията за това, като са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

 11. Медиатор може да бъде заменен с друг по искане на страните. Замененият медиатор е длъжен да предостави на приемника си информация относно хода на процедурата по медиация. Това не се отнася до информацията, получена по време на общите и частни срещи, освен ако страните изрично не са се съгласили с това.

 12. При постигане на споразумение медиаторът може да го изготви и в писмена форма по искане на страните.

 13. Медиаторът предприема необходимите мерки за да гарантира, че всяко разбирателство между страните е постигнато посредством информирано съгласие и че страните разбират условията на споразумението.

 III. Етични правила за поведение на медиатора

 

Компетентност

1.  Медиаторът има за основно задължение да създава и поддържа такива условия, които да позволят на страните да подобрят отношенията си и да стигнат до решение на конфликтната ситуация, в която се намират. Това изисква той да бъде компетентен и добре осведомен за процедурата по медиация.

 2. Факторите, на които се основава неговата компетентност, включват подходящо обучение и непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията му по медиация.

 3. Медиаторът приема да посредничи само ако притежава квалификация, придобита в съответствие със Стандартите за обучение на медиатора.

 4. В процедурата по медиация медиаторът представя коректно на страните своята квалификация, професионални умения и опит.

 Независимост

 5. В процедурата по медиация медиаторът е длъжен да запази под всякаква форма независимостта, присъща на неговата функция. Неговата роля не е да отсъжда, нито да арбитрира.

 6. Медиаторът не може да дава правни съвети и да изразява становище по спора, а само подпомага страните да постигнат взаимноприемливо споразумение.

 7.  Медиаторът има право да прекъсне медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по един справедлив начин.

 Безпристрастност

 8.  Медиаторът приема да посредничи само при условие, че може да запази своята безпристрастност. По време на процедурата той трябва да се предпазва от предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните, тяхното минало или представянето им в процедурата.

 9. При представянето си на страните медиаторът е длъжен да разкрие всички обстоятелства, които могат да се възприемат като конфликт на интереси. 

 10.  Конфликт на интереси е налице: 

а)   при съществуване на лични или делови връзки на медиатора със страните;

б)  при наличие на материален или друг негов интерес, основан на последиците от медиацията;

в)  когато медиаторът е действал в друго качество, различно от това на медиатор, в полза на една от страните по спора.

 11. При конфликт на интереси медиаторът приема или продължава да посредничи, ако е информирал страните относно обстоятелствата, посочени в т. 10, и те са дали съгласието си.

 12. Ако медиаторът счита, че съществува конфликт на интереси, който създава и най-малкото съмнение в безпристрастното водене на процедурата, той може да се оттегли независимо от изразеното желание на страните да разрешат спора си чрез медиация.

 Професионална тайна

 13. Медиаторът е длъжен да пази в тайна обстоятелствата, които са му били поверени или са му станали известни в процедурата по медиация, както и да съхранява грижливо документацията по случаите. Същото задължение имат и сътрудниците на медиатора, както и лицата, които той обучава.

 14. При прекратяване на функциите си медиаторът не се счита за освободен от задължението си да спазва професионалната тайна, свързана с дейността му на медиатор.

 15. Медиаторът не може да разкрива информация, която е добил по време на процедурата по медиация, освен ако специален закон не го задължава да направи това.

 Възнаграждение

 16. Медиаторът започва процедурата по медиация само след като принципите за заплащането на труда му бъдат приети от страните.

 17. Медиаторът няма право да определя под условие размера на възнаграждението си или да го обвързва с изхода от решаването на случая.

 Популяризиране на дейността

 18. Медиаторът популяризира дейността си по подходящ начин, като се въздържа от използване на средства, даващи невярна представа за медиацията.

 Несъвместимост

 19. Функцията на медиатора е несъвместима с упражняването на дейности и професии, които са пречка за спазването на тези етични правила.

 Отговорност

 20. Медиаторът носи отговорност за своите действия при нарушаване на закона и на настоящите Процедурни и етични правила.

 

Настоящите Процедурни и етични правила за поведение на медиатора са приети от министъра на правосъдието със заповед № ЛС-04-364 от 17.06.2005 г., издадена на основание §1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за медиацията.

 

II. Европейски кодекс за поведение за медиатори

 

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.

 

Наръчник по медиация

Бележник на медиатора