Правила на работа

Център за медиация Ахая (ЦМА) работи по правила, съобразени с българския Закон за медиацията и с най-високите световни стандарти.

Център за медиация Ахая (Партньорски взаимоотношения) – правила на работа 

Член 1. (1) Центърът за медиация е неперсонифицирано образувание, създадено и съществуващо като част от структурата и организацията на Ахая ООД, вписана в ЕРМ като официално акредитирана обучителна организация.

(2) Центърът за медиация обединява медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите.

Цели

Член 2. Центърът за медиация е създаден със следните цели:

 1. Разрешаване на спорове чрез медиация.
 2. Популяризиране на медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове.
 3. Разрешаване на правни спорове и преодоляване на конфликти чрез други алтернативни способи.
 4. Организиране на тренинги, обучения и други събития по медиация, миротворчество, други алтернативни способи за разрешаване на спорове и управление/трансформиране на конфликти.
 5. Създаване и подкрепа на общност и мрежа от аха-медиатори в страната и по света, за доброто на всички.
 6. Сътрудничество и съвместна дейност с други организации, включително с Фондация Ахая общество, в развиване на качествено съзнание и култура за медиацията.

Услуги

Член 3. Центърът за медиация предоставя следните услуги:

 1. предоставяне на информация относно същността на медиацията и провеждането на медиация, включително на медиацията с аха-подход,
 2. администриране на отнесените за разрешаване спорове чрез административно и техническо организиране на процедурата по медиация,
 3. съдействие при избора на медиатор от Списъка на медиаторите, поддържан от Центъра за медиация,
 4. осъществяване на връзка между страните и медиатора с оглед осигуряването на оптимално взаимодействие между тях и ефективност на процедурата по медиация,
 5. администриране на процедурата по медиация и съдействие на страните при организирането на допълнителни услуги в хода на медиацията,
 6. поддържане на контактите в мрежа от аха-медиатори в страната и по света,
 7. осигуряване на помещения и други технически и логистични средства за провеждане на медиацията.

II. Медиатор, аха-медиатор

Изисквания към медиатора

Член 4. (1) Медиацията в Центъра за медиация се провежда от медиатор, който отговаря на законовите изисквания за медиатор, обучен е успешно в аха-подхода за медиация, включен е след съзнателен взаимен избор и е вписан в Списъка на медиаторите към ЦМА.

Вписване в Списъка на медиаторите към Центъра за медиация

Член 5. (1) Вписването в Списъка на медиаторите се извършва чрез отправяне на покана от ръководството на ЦМА и/ли подаване на заявление в Центъра за медиация. В заявлението се посочват името на лицето, единният му граждански номер, неговото гражданство, постоянният му и настоящ адрес, ако са различни, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, къде е бил обучен медиаторът и каква специализация е придобил, образование – вид и специалност, владеене на чужди езици, други квалификации. Към заявлението се прилага удостоверение, че може да упражнява дейността на медиатор, издадено от Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Към заявлението се прилага и мотивационно писмо.

(2) Списъкът на медиаторите и включването на нови медиатори в него се одобрява от председателя на Съвета на ЦМА след интервю с кандидата и преценка на съответствието между неговите качества и цели с качеството и целите на ЦМА.

(3) Одобреният кандидат за медиатор в ЦМА се вписва в Списъка на медиаторите и данни за него се публикуват в информационни материали на Центъра за медиация и на интернет сайта на Центъра за медиация.

(4) При вписването му в Списъка на медиаторите, медиаторът подписва Декларация-съгласие по образец съгласно чл.7 от настоящите Правила.

Заличаване от Списъка на медиаторите

Член 6. (1) Медиаторът се заличава от Списъка на медиаторите по решение на Съвета на ЦМА в следните случаи:

 1. по негово искане, като в такъв случай медиаторът е длъжен да довърши медиацията, ако страните настояват за това;
 2. когато престане да допринася за реализиране на целите или престане да отговаря на условията за вписване в настоящите Статут и Правила;
 3. грубо или системно нарушение на закона, процедурните и етични правила за поведение на медиатора, и на настоящите Статут и Правила;
 4. уронване на престижа и деяния против принципите и интересите на Център за медиация Ахая.

(2) В случай на заличаване от Единния регистър на медиаторите Центърът за Медиация служебно заличава лицето и от Списъка на медиаторите.

III. Документи

Документи-образци

Член 7. Дейността на Центъра за медиация се осъществява въз основа на следните образци на документи, одобрени от Съвета на ЦМА:

 1. Заявление за започване на медиация;
 2. Информационен формуляр за проучване на случаите;
 3. Формуляр за завеждане и отчитане на случаи /досие/
 4. Споразумение за медиация;
 5. Споразумение за поверителност;
 6. Спогодба (за насочени от съд спорове и за спорове по инициатива на страните);
 7. Протокол за предаване и връщане на документи;
 8. Заявление на медиатор за вписване в регистъра на медиаторите към Центъра за медиация;
 9. Декларация-съгласие на медиатора
 10. Декларация за поемане на случай и за безпристрастност и независимост
 11. Съобщение на медиатора до Центъра за медиация при спиране и прекратяване на медиацията;
 12. Анкетна карта за оценка на медиацията;
 13. Тарифа за таксите за медиация;
 14. Формуляри за обмен на информация със съда за насочените за медиация спорове;
 15. Други документи, необходими за улеснение на работата на Центъра за медиация.

Печат

Член 8. Всички документи, изходящи от Центъра за медиация са снабдени с неговото лого или печат.

Водене и съхраняване на документация

Член 9. (1) Центърът за медиация води и съхранява пълната документация, свързана с отнесените за разрешаване чрез медиация спорове. Информация за всички приети спорове се съхранява на хартиен и електронен носител.

(2) Центърът за медиация пази всички документи като поверителни и няма да разкрива тяхното съществуване или резултата от медиацията на никого без писменото разрешение на страните за това.

(3) Центърът за медиация може да включва информация относно медиацията в общи статистически данни, при условие, че тази информация не разкрива самоличността на страните или не позволява разпознаване на отделни обстоятелства по спора.

Предаване и приемане на документи

Член 10. При необходимост от предоставяне на документи страните ги предоставят на медиатора, който съставя протокол за предаване на документи по образец съгласно чл.7. Извън времето на ползването им документите се съхраняват в помещенията на ЦМА. След приключване на медиацията документите се връщат на страните и се съставя протокол за връщане на документи.

Оценка на медиацията

Член 11. След приключване на медиацията страните се поканват да попълнят Анкетна карта за обратна връзка за медиацията и работата на медиаторите, която се предава на координатора на Центъра за медиация.

Раздел II

Правила за медиация

I. Общи положения

Приложно поле на Правилата

Член 12. (1) Тeзи Правила се прилагат за разрешаване на граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, както с вътрешен, така и с международен характер.

(2) Наличието на висящ съдебен или арбитражен процес по същия спор не е пречка за започване на медиация по тези Правила.

 II. Подготвителни действия преди провеждане на медиацията

Започване на медиацията

Член 13. (1) Медиация започва по общо съгласие на страните по спора.

(2) Медиацията започва въз основа на заявление за медиация, което може да се подаде от една от страните или от всички от тях, и съдържа: a) имената, адресите, телефоните, факс и електронна поща на страните по спора и техни овластени представители, ако има такива; б) кратко описание на предмета на спора, включително, ако това е възможно, оценка на стойността му; в) предложение за един или повече медиатори.

(3) Към заявлението се прилага документ за платена такса съгласно Тарифата за такси.

(4) Когато заявлението за медиация се подава от една от страните, Центърът за медиация изпраща незабавно електронен или хартиен препис от това заявление на другата страна, като поканва страната в подходящ срок с оглед особеностите на спора да заяви дали приема или отказва да участва в медиацията.

(5) След получаването на съгласието на другата страна да участва в медиация, медиаторът и Центърът за медиация предприемат необходимите подготвителни действия за провеждане на медиация.

Избор на медиатор

Член 14. (1) В случай, че страните са избрали медиатор или медиатори, медиаторът се поканва да подпише декларация за поемане на случай и за безпристрастност и независимост, в която трябва да посочи всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Това задължение остава и през цялото времетраене на медиацията. Подписаната декларация се изпраща на страните.

(3) В случай, че страните не могат да постигнат споразумение относно избора на медиатор, Центърът за медиация им оказва съдействие за избор до постигане на съгласие – от Списъка на медиаторите към ЦМА.

Към избор на нов медиатор се пристъпва в следните случаи:

 1. при липса на съгласие от страна на медиатора да поеме провеждането на медиация,
 2. при самоотвод,
 3. при уважен отвод,
 4. при прекратяване на функциите на медиатора съгласно чл. 16.

Отвод

Член 15. (1) В случай, че медиаторът прецени, че не може да бъде независим, безпристрастен и неутрален, както и когато биха могли да се породят основателни съмнения относно неговата независимост, безпристрастност и неутралност, той следва да си направи самоотвод.

(2) При условие, че са налице обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно безпристрастността и неутралността на медиатора, Страните могат да поискат неговия отвод по всяко време на медиацията.

Прекратяване на функциите на медиатора

Член 16. Функциите на медиатора се прекратяват и при следните случаи:

 1. ако страна или всички страни се откажат от медиатора,
 2. медиаторът бъде заличен от Списъка на медиаторите или от Единния регистър на медиаторите,
 3. медиаторът се откаже от поетия ангажимент по конкретен спор,
 4. медиаторът не изпълнява своите задължения съгласно закона, Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, и настоящите Правила,
 5. медиаторът нарушава подписаното със страните Споразумение за медиация.

(2) В случаите по т.4 и т.5 неизпълнението се констатира от председателя на Съвета, или от негов заместник, определен да взема решения при такива случаи, което отстранява медиатора от случая, за което страните се уведомяват незабавно.

III. Приложими правила и принципи за провеждане на медиация

Приложими правила за провеждане на медиация

Член 17. Медиацията се провежда в съответствие със Закона за медиация и Наредбата по прилагането му, Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, тези Правила, както и съобразно желанията на страните и професионалната преценка на медиатора.

Представителство на страните и участие в заседанията

Член 18. (1) Страните по спора участват в медиацията лично. В краен случай, ако това не е в нарушение на някой от принципите на медиацията, страните могат да участват чрез надлежно упълномощен представител.

(2) Страните могат да бъдат подпомагани в медиацията и от адвокати, психолози, консултанти и всякакви други специалисти и експерти.

Съдействие от страните в медиацията

Член 19. Всяка страна съдейства добросъвестно на медиатора за бързото, ефективно и партньорско провеждане на медиацията.

Роля на медиатора

Член 20. (1) Медиаторът подпомага разрешаването на спорните въпроси между страните по подходящ начин в зависимост от особеностите на спора.

(2) Медиаторът няма право да дава правни съвети на страните.

(3) За разлика от медиацията, ограничението по предходната алинeя не се отнася за останалите алтернативни способи за разрешаване на спорове.

Ограничения за участие на медиатора в други производства по същия спор

Член 21. Освен при общо съгласие на страните, медиаторът не може да действа в друго качество, различно от медиатор – като съдия, арбитър, експерт, свидетел, представител или консултант на някоя от страните, във висящо или бъдещо производство, съдебно, арбитражно или друго, свързано със спора, предмет на медиация.

Предоставяне на информация и материали на медиатора

Член 22. (1) С оглед постигането на целите на медиацията, страните са длъжни да предоставят на медиатора своевременно необходимата за работата му по случая, информация.

(2) Медиаторът може във всеки момент от медиацията да покани страната да предостави допълнителна информация и материали, които той счита за полезни.

Поверителност на информацията

Член 23. (1) Медиаторът е свободен да се среща и да обменя информация с всяка от страните с ясното разбиране, че информацията, писмена или устна, дадена на такива индивидуални срещи и при такъв обмен няма да бъде разкривана, включително на другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.

(2) По време на срещите на страните с медиатора не се водят протоколи, а водените бележки се унищожават веднага след края на медиацията.

(3) Всяка страна, която участва в медиацията, включително медиаторът, страните, техните представители и консултанти, независими експерти и други лица, присъстващи на срещите на страните с медиатора, спазват поверителността на медиацията и не могат да използват или разкриват на когото и да е информация, свързана с или получена по време на медиацията, освен ако страните и медиатора писмено уговорят друго. Всяко от участващите в медиацията лица подписва преди започване на медиацията съответен документ (декларация), с който се задължава да съблюдава поверителност.

(4) Освен ако страните уговорят друго, всяко лице, което участва в медиацията, при прекратяването й връща на предоставилата ги страна всякакви писма, документи или други материали, предоставени от някоя от страните, без да запазва копие от тях. Всякакви бележки, водени от някое от присъстващите лица и свързани със срещите на страните с медиатора, ще бъдат унищожени при прекратяване на медиацията.

(5) Освен ако страните са уговорили друго, медиаторът и страните няма да представят като доказателства или по какъвто и да е друг начин в съдебна или арбитражна процедура следното:

 1. изказани възгледи или предложения, направени от някоя от страните с оглед на възможно уреждане на спора;
 2. признания, направени от страна в процеса на медиацията;
 3. фактът, че някоя от страните е или не е показала желание да приеме предложение за разрешаване на спора, направено от медиатора или от другата страна.

IV. Провеждане на медиацията

Общи и отделни (индивидуални) срещи

Член 24. Медиацията се извършва чрез провеждане на общи срещи и, когато медиаторът сметне това за необходимо, на отделни срещи между медиатора и всяка от страните. Медиаторът провежда отделни срещи с всяка от страните при зачитане на поверителността и на равните им права за участие в процедурата.

Информиране на страните за медиацията

Член 25. При започване на медиацията медиаторът представя на страните същността на процедурата, своята роля и ролята на участниците в нея, важността на принципите й и на правилата за провеждането й, и ги информира за последиците от медиацията и възможностите евентуално постигнатото споразумение/ спогодба да бъдат изпълнени.

V. Спиране и прекратяване на медиацията

Основания за спиране на медиацията

Член 26. (1) Медиацията се спира:

 1. по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 2. при смърт на медиатора или на някоя от страните;
 3. в случаите на отвод на медиатора по негова преценка;
 4. при прекратяване на функциите на медиатора съгласно чл. 16 от настоящите Правила.

(2) Ако медиацията се провежда по време на висящо съдебно или арбитражно производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата.

Основания за прекратяване на медиацията

Член 27. Процедурата по медиация се прекратява:

 1. с постигането на спогодба/споразумение;
 2. по общо съгласие на страните;
 3. при отказ на една от страните, изразен в писмено уведомление до Центъра за медиация, а след определянето на медиатор – до Медиатора;
 4. по преценка на медиатора, когато по спора не е налице нужното минимално съгласие за провеждане на медиацията и не може да се очаква спогодба, за което той уведомява страните писмено,
 5. с изтичането на определен от страните, краен срок,
 6. при смърт на страна по спора или при прекратяване на юридическото лице – страна по спора.

Съобщение на медиатора до Центъра за медиация за прекратяване на медиацията

Член 28. При прекратяване на медиацията медиаторът незабавно изпраща на страните и Центъра за медиация писмено съобщение, че медиацията е прекратена и посочва датата на прекратяване, дали медиацията е приключила с разрешаване на спора, и ако да, дали разрешаването е изцяло или отчасти.

VI. Неотговорност на медиатора, Центъра по медиация и неговите служители

Неотговорност на медиатора, Центъра по медиация и неговите служители

Член 29. Медиаторът, Центърът за медиация и неговите служители не носят отговорност за действия или бездействия, свързани със субективните аспекти на процедурата по медиация. Всеки медиатор отговаря персонално пред Етичната комисия на НАМ и пред ЕРМ за своята работа съобразно със Закона за медиация. 

VII. Такси и разходи по медиацията

Определяне на таксите

Член 30. (1) Таксите и разходите за провеждане на медиация се определят в Тарифата за таксите за медиация, представляваща неразделна част от тези Правила.

Отговорност на страните за таксите и разходите

Член 31. (1) Таксите и разходите за медиация се понасят по равно от страните, освен ако е уговорено друго.

(2) Всяка от страните заплаща припадащата ѝ се такса. Една от страните може да плати таксата и за другата страна.

(3) Извън таксите и разходите, предвидени в Тарифата, всяка от страните понася направените от нея други разходи във връзка с медиацията.

VIII. Препращане на случаи

Член 32. ЦМА може по своя преценка да препраща случаи към конкретни медиатори от Списъка. Това става при наличието и спазването на определени условия, посочени в писмено съгласие помежду им, което ЦМА предлага на медиатора. В тези случаи ЦМА не носи отговорност за избора на конкретен медиатор от страните и за проведената процедура по медиация. 

 IX. Преходни разпоредби

§ 1 В настоящите Устав и Правила за провеждане на медиация посочените по-долу термини ще имат следното значение:

“ЦМА” означава Център за медиация Ахая.

“Медиация” включва медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове и преодоляване на конфликти, с изключение на арбитраж.

“Устав и Правила за медиация” означава Уставът и Правилата за медиация на Центъра за медиация.

“Процедурните и етични правила за поведение на медиатора” означава Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, одобрени от Министъра на правосъдието.

“Списък на медиаторите” означава Списъка на медиаторите към Центъра за медиация.

“Тарифа” означава Тарифа за таксите за медиация, приета съгласно Устава и Правилата за медиация.

“Център за медиация” означава Център за медиация Ахая към Ахая ООД

IX. Заключителни разпоредби

§ 1 Настоящите Устав и Правила за медиация на Центъра за медиация са приети от Съвета на ЦМА към Ахая ООД (обучителна организация, вписана в ЕРМ) с Протокол от 1/2012.

ТАРИФА за таксите за медиация

Тарифата за такси е приета от ЦМА от момента на създаването му и подлежи на актуализиране при необходимост. Таксите за медиация са, както следва:

 • За консултация (онлайн, по телефона или face to face) се заплаща таксата от 100 лв./ час за един медиатор.
 • За медиация таксата е 100 лв./час за труда на един медиатор. Тя не включва други необходими разходи – те се обсъждат предварително със страните, протоколират и заплащат отделно.
 • Участието на стажант-медиатор в първите му три медиации е pro bono, а за младши медиатор се заплаща 50 лв/час.
 • По предложение на стажанти с голям интерес към ко-медиация с опитен и успешен ментор, предлагаме и тази възможност, като всеки от тях си заплаща за този практически урок.

Таксата важи и за дистанционните и онлайн срещи и кореспонденция.

След уговаряне на конкретна среща-медиация, се заплаща предварително за 1 час. Плащането на останалата сума, според времетраенето на медиацията, се извършва в изпълнение на Съгласието за провеждане на медиация, веднага след края на конкретната среща. Таксите обикновено се поемат от двете страни по равно, освен ако те не уговорят друго.

В случаи на търговскa медиация и имотни спорове се взема предвид и имуществения интерес/цена на спора (2%, но не по-малко от размера на часовата такса според вложеното време).

Ако някоя от страните се чувства материално притеснена в момента, но много иска медиацията да се случи, можем да проявим гъвкавост и разбиране. За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, може да се свърже с ЦМА.

Една среща по медиация, обикновено продължава около 2-3 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността е 4-5 часа. За разрешаване на един спор, обикновено са достатъчни 3-4 срещи, а при сложни случаи – 6 срещи.

 • Еднократна консултация в случаи, в които не е налице готовност за медиация е 150 лв./час, платими предварително.
 • Коучинг и менторство по медиация: 100 лв./час (без разходите за консумативи и други при необходимост).
 • Банкова сметка за заплащане на таксите: Ахая ООД

ТБ „Алианц Банк България“ АД,

BIC – BUINBGSF,

IBAN BG22BUIN74441095904116

Следва продължение…

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.

Наръчник по медиация

Бележник на медиатора