Бизнес спор – как да го разрешим?

Един от най-ефективните, икономични, бързи и цялостни начини да разрешим бизнес / търговски спор, е медиацията.

Тя е широко използвана в икономическите отношения поради добрата си нормативна уредба и успеваемостта от над 80% по данни на Световният форум по медиация (WMF) и Световната търговска организация (WTO).

 

“Бизнесът може да расте и просперира само заедно с хората и заради човечеството.

Затова гледам на човешките спорове като източник за учене и развитие –

често с квантов скок.”

– Ричард Брансън

Какви са ползите от медиацията за бизнеса?

Спестява:

 • време
 • пари (и всякакви други ресурси)
 • нерви

Запазва:

 • добри отношения, важни за успешния бизнес и ги развива
 • имиджа и фирмената тайна
 • активното привличане на клиенти и партньори

Създава:

 • нови решения отвъд кутията – за които участниците не се се сетили преди това
 • ефективни модели на комуникация и работа – екипност и сътрудничество, управление на работните процеси, задачи и време и т.н., отнасящи се точно за тези хора и обстоятелства
 • ново ниво на икономическа култура (т.нар. win-win култура) – и оттам на устойчива печалба, както потвърждават най-успяващите лидери и компании по света

По какви бизнес спорове може да се използва? (приложимост)

Във всички типове отношения:

 • бизнес спрямо бизнес (BTB)
 • бизнес спрямо клиент (BTC)
 • бизнес спрямо служители (BTE)
 • бизнес спрямо партньори, акционери, дистрибутори и т.н.
 • бизнес спрямо администрация* (само в някои случаи и изрично изключение към момента правят данъчни, митнически спорове и отговорност на държавата за вреди, според чл. 1 от Европейската Директива 2008/52/ЕО)

По всякакви типове спорове, например:

 • по договори за изпълнение на поръчка (строителство, интериор, замърсяване и шум и т.н.)
 • при разделяне на съдружници и общ бизнес (включително семеен)
 • по дистрибуторски договори
 • вътрешно-фирмени – на работното място между мениджъри, между мениджъри и служители, между екипи, между ключови служители, за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, колективни трудови спорове и т.н.
 • при джойнт венчър, акционерни дружества
 • по проекти и всякакви търговски сделки…

Илюстриращи случаи: разделяне на съдружници, договор за строителство и обзавеждане

! Медиацията е особено полезна при големи и деликатни сделки и компании, за които е важна конфиденциалността и запазването на добрата репутация и пазарни позиции.

Какви инструменти използва медиацията?

Медиацията е интердисциплинарна и холистична.

От палитрата и стила на избрания медиатор и от решението на страните зависи какъв набор от инструменти ще се ползва във всяка среща и при всеки конкретен спор.

Например: изкуството на срещата (ichigo ichie, art of hosting, ефективна дискусия); подходът везна; техника на скобите; разширяваща оценка/уголемяване на пая; преобръщане на перспективата/квантов скок отвъд кутията; смяна на местата; процедура на избистряне; коучинг техники, психологически практики и т.н. и т.н.

! Използването на конкретни методи и техники, типични за други професии не представлява упражняване на тези професии и е без подобна претенция. Много често при нужда на страните от експертен съвет, в медиацията се канят различни специалисти и това е едно от големите й предимства – “сбирането” на една кръгла маса за синхронизиране и яснота на картината и за оптимално информиран избор и доброто на всички. Например: адвокати, човешки ресурси специалисти, сертифицирани оценители, икономисти, вещи лица, психотерапевти, коуч специалисти, технически специалисти и т.н.

По какво се различава от преговорите?

Медиацията не е позиционни преговори, които се провеждат от адвокатите на страните.

Преговорите могат да сработят в определени случаи и за хора с определен начин на мислене (win-lose), но не във всички случаи. И много често при тях, поради липсата на наистина неутрален медиатор, се изпуска нещо много важно: договарянето на процедурните правила на самия диалог, а не само провеждането на “твърди” или “меки” разговори по същество. Зад ходовете “по същество/факти” често и нормално се крие нагласа на противопоставяне и надделяване, вместо на сътрудничество. И е научно установено, че работата и вземането на решения под натиск и манипулация, в присъствието на неприятел, ограничава зрителното поле и спъва творческите процеси. Докато дружеското споразумяване в медиация се отключва с поне четири златни ключа: разграничаване на личностите от проблема и на позициите от интересите; изследване на дълбоките ценности; набелязване на разширена палитра от възможности; и използване на обективни критерии и разнообразни гледни точки.

Медиаторът:

 • не е консултант и не дава експертни съвети 
 • не лекува
 • не съди
 • не води участниците по утвърден път на целепостигане
 • не преговаря за позицията и интересите на единия пред другия
 • стъпва на доверието към него от двете страни и на техните решения и добра воля
 • партнира им в диалога, равнопоставено, с фокус върху взаимоотношенията (отвътре и отвън)
 • обгрижва благоприятна, уютна и структурирана среда за изследване и дискусия
 • дава конструктивен и вдъхновяващ тон на сътрудничество
 • когато е налице тяхното желание да участват и техен конкретен повод /предизвикателство /разминаване.

Аха-медиацията, която ние в Център за медиация Ахая предлагаме, навлиза още по-надълбоко и от т.нар. същностни и подпомагани преговори и така носи по-цялостни решения, добавени стойности и трайни резултати. Например: от крайно изострен спор между бизнес партньори за конкретна парична сума -> с възстановяване на диалога и доверието, с преживяно “гмурване” до дълбоките общи интереси, катарзис, лични трансформации и искрени взаимни извинения -> накрая те договарят и: офис и бус без наем, препращане на клиенти, план за действие по нова бизнес идея (широки бизнес интереси), лекар за болно дете, майстор за спешен ремонт, реципрочни отстъпки за ключови мениджъри, обмен на летни вили за почивка (лични нужди и финанси) и др., преди и заедно с решението за паричната сума.

Как се изчислява цената на един спор (и оттам разходите, които медиацията спестява)?

Цената на спора включва всички измерими и неизмерими фактори/ рискове.

Измерими са, например:

 • цената на договора
 • работната заплата, часовата ставка за вложеното време
 • многобройните разходи и обезщетение при евентуално напускане на служителя
 • разходите за наемане на нов човек
 • личните финанси
 • съдебни
 • за проверки при сезиране на данъчни и други органи
 • други

Неизмерими са, например:

 • стрес
 • намаляване на мотивацията
 • намаляване на качеството и ефективността
 • “екипна зараза”
 • загуба на клиенти
 • загуба на контакти и мрежа
 • загуба на пазарни позиции и други сделки
 • поевтиняване на акции
 • изтичане на информация и слухове
 • намален имидж и рейтинг
 • пропуснати ползи
 • ниско ниво на корпоративна социална отговорност (КСО)
 • рецидивиране и мултиплициране на конфликта и на неработещите модели
 • други

Световната практика сочи, че:

1. неизмеримите разходи имат 10 пъти повече тежест върху формирането на печалбата на компанията, от измеримите.

2. собствениците и висшият мениджмънт са търсени и склонни да отделят над 50% от времето си дневно в опити да разрешат спорове между служители, вместо да го влагат спокойно в стратегически дейности.

Каква е правната уредба на медиацията в бизнес отношенията?

Закон за медиацията, приет през 2004г. – показва важността на този подход и подкрепата му на държавно и световно ниво.

Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и Съвета на Европа относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

Развитието й в Европа през последните 12 години бе отразено в Доклад за приложението на Директивата, от 26.08.2016г. 

! Важно е да се знае, че в Директивата е подчертано:

“Съществува по-голяма вероятност споразумение, постигнато в медиация да бъде доброволно спазвано, както и да помогне за запазване на приятелската и трайна връзка между страните. Тези ползи са особено видими при трансгранични спорове.”

и “Държавите-членки следва да гарантират на страните, че на съдържанието на споразумението им може да се придаде изпълнителна сила.”

В Доклада за приложението й наскоро бе констатирано, че 5 държави-членки съзнателно прилагат сериозни финансови стимули и дори санкции с цел по-широко използване на медиацията за трайно и икономично разрешаване на споровете (Унгария, Италия, Полша, Словения, Ирландия). Също така 5 държави-членки надхвърлят по свое желание изискванията на Директивата като дават на гражданите си още по-големи гаранции за изпълняемостта на споразуменията им (Унгария, Италия, Полша, Чехия, Белгия).

А за ах!-ващото развитие и успехи на медиацията по света можете да следите в рубриката на медиатора Катина Клявкова: Новини за медиацията по света.

Други нормативни правила за медиацията можете да прочетете тук.

Как звучи една клауза за медиация в граждански договор?

Най-общо: „Чл. Х. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез медиация.”, а по-подробно за клаузата: тук

! Включването на клауза за медиация във всеки граждански и търговски договор е заявка за просперитет и дава възможност за дружеско и добросъвестно уреждане на евентуални спорове, преди да се прибегне до крайни и войнствени мерки.

Какви са рисковете при използването на медиация?

Доброволният характер на медиацията означава, че никой не може да бъде принуден да участва в нея. И, когато участва – да остане докрай.

Постигнатото споразумение има силата на договор, а според нашето право договорът има силата на закон между страните. Целта е, не споразумение на всяка цена, а истинско и в дълбочина.

Световните изследвания и нашата практика с над 1000 успешни споразумения в различни области на живота показват, че постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно. Защото участниците сами вземат решение как да бъдат разрешени спорните въпроси помежду им, така, че да отговарят на истинските им интереси и обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата.

! Дори и да не бъде постигнато споразумение, ползите от проведената медиация са винаги реално измерими: диалогът между страните вече е налице и протича по-спокойно и градивно; и двете страни са много по-наясно какво е статуквото, къде точно са проблемните въпроси, какво е най-важно за всяка страна и какви са посоките, обективните критерии и вариантите за решение. Дори след проведена медиация, която формално не е завършила със споразумение, най-често след като са освободили емоциите си и са си дали сметка за ползите за себе си от едно споразумение, страните сами постигнат договореност и уреждат отношенията си по-късно.

Гарантирани са:

 • Поверителността – това е един от 4-те принципа на медиацията и медиаторът е пряко отговорен пред Министъра на Правосъдието и етичната комисия на НАМ (чл.7 от Директивата и чл. 7 от ЗМ)
 • Достъпът до всички средства за правосъдие – провеждането на медиация не възпрепятства съдебното производство или арбитраж по същия спор (чл.8 от Директивата)
 • Изпълнителната сила на споразумението – чрез възможностите за нотариална заверка и за признаването на писменото споразумение като съдебна спогодба (чл.18 ЗМ и чл. 6 от Директивата)

Какви компании се обръщат предимно към вас?

Всякакви – малки, средни, големи и много големи.

Води ги нагласата, че:

 • успехът в бизнеса е следствие на икономия, информираност и ефективно управление на ресурси и ситуации.
 • това, което помага на хората, помага и на бизнеса.
 • всяко споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение и, че, ако и двете страни не печелят наистина от него (win-win), нито едно споразумение не може да бъде трайно.

Големите компании например, предпочитат и използват често медиацията. Но в медийното и публичното пространство, може би никога няма се чуе за най-пиперливите и грандиозни случаи, защото конфиденциалността е едно от предимствата на медиацията. И все пак, добрите практики се разпространяват от уста на уста и така се чува например, за трудната и все пак успешна медиация между авиокомпанията Луфтханза и профсъюза на служителите й; за случая “Хадаза” в Израел; за случая с реконструкцията на Парижкия театър; за множество случаи в САЩ и Азия, където медиацията е предпочитана търговска етика и практика и т.н. Всички напредничави предприемачи говорят за споразумяване, преди и вместо всяка форма на съдене.

Какви качества и умения са необходими, за да станеш медиатор?

Интерес към воденето на конструктивен диалог, към създаването на неутрална среда и към миротворенето.

! Не е необходимо да имате определен вид образование или степен на образование над средното (гимназия). Медиацията спокойно може да е ваша допълнителна професия и то, една от най-актуалните на времето ни.

Единствената забрана да бъдат медиатори е за лица, които осъществяват функции по правораздаване в системата на съдебната власт или не отговарят на изискванията на чл.8 от Закона за медиацията. 

Как да си изберем сериозен и качествен медиатор?

Накратко, чрез търсене по име и фамилия или по област на специализация в Единен регистър на медиаторите в България. Или чрез някой от центровете по медиация, какъвто е и Център за медиация Ахая.

А ето и една подробна статия по темата.

Това бяха кратки отговори на някои от въпросите, задавани ни от бизнесмени. Имате ли други въпроси? Насреща сме за откровен диалог!

Свързани статии:

Какви са ползите от медиацията за бизнеса? – интервю в предаването за икономика и финанси Boom & Bust, Bloomberg TV Bulgaria

Сертифициращо обучение за медитатор

Център за медиация Ахая

Видео и интервюта в медиите

Полезни отговори

Търговска медиация

Защо търговски директор участва в тренинга ни по медиация?

Медиация на работното място